alnog - Albanian Network
Operators' Group

Raised hands at 
the 2017 ALNOF meeting

ALNOG - Albanian Network Operators' GroupThe Albanian Network Operators Group (alnog) is an independent, neutral and informal group that promotes the exchange of information and experience between technicians in IP-based networks. Alnog is a forum for both operators of Internet service provider networks, as well as campus and corporate networks. The goal of alnog is to ensure the quality standard of the Albanian Internet and to further develop it through an active exchange of ideas.

Alnog was born at the 1st Albanian Network Operators' Forum in Tirana on November 14th 2017 with the aim to create an Albanian network operators' community following the steps of other European groups.

The platform of communication is the alnog mailing list. On November 17th 2017 the mailing list was put into function.Grupi Shqiptar i Operatoreve te Rrjetit eshte nje grup i pavarur, neutral dhe informal, i cili promovon shkembimin e informacionit dhe eksperiences midis teknikeve ne rrjetat IP. Alnog eshte nje forum jo vetem per operatoret e rrjetave te ISP, por dhe rrjetat universitare apo te korporatave. Qellimi i alnog eshte te siguroje standarte te cilesise se larte per Internetin Shqiptar dhe per ta permiresuar ate me tej nepermjet shkembimit aktiv te ideve.

Alnog lindi gjate Forumit te pare te Operatoreve Shqiptare te Rrjetit, i clii u zhvillua me 14 Nentor ne Tirane, me qellim per te krijuar nje komunitet te operatoreve shqiptare te rrjetit, duke ndjekur hapat e grupeve te tjera Europiane.

Platforma e komunikimit eshte mailing list e alnog. Me 17 Nentor 2017, mailing list u vendos ne pune.

Future meetings
ALNOG-2 - November 14 2018


Past events
May 23rd 2018 09:30 - 17:30 - BGP Training.
November 14th 2017 - ALNOFMailing List


Per tu antaresuar ne alnog, ju lutem ndiqni kete link.
Per te aksesuar arkiven e listes ju lutem klikoni ketu.
Visit the Albanian Neutral Internet eXchange website

copyleft alnog.al 2017-2018